Czy podpisana zgoda na zabieg kosmetyczny może być uznana za nieważną?

Podpisana zgoda na zabieg kosmetyczny jeżeli jest obarczona wadami oświadczeń woli może zostać uznana za nieważną!

Jednak od początku czym jest oświadczenie woli?

Oświadczenie woli jest przejawem  woli ludzkiej zmierzające do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany, ustania stosunku prawnego a zatem jest to każde zachowanie człowieka wyrażające jego wolę w sposób dostateczny.

Przykładami oświadczenia woli jest np. podpisanie umowy o pracę, zakup produktów w sklepie, podpisanie zgody na zabieg kosmetyczny, a więc jest to przejawianie w sposób dostateczny swojej woli w jakimś zakresie, której skutek wywoła jakieś określone konsekwencje prawne.

Czasami jest ono na piśmie czasami w sposób dorozumiany, czasami w wersji elektronicznej np. wysłaniem e-mail.

Zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego “Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).”

Jak rozumieć złożone oświadczenie woli

Art. 65. kodeksu cywilnego § 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, wktórych złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. § 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

Art. 65 – 1. Przepisy o oświadczeniach woli stosuje się odpowiednio do innych oświadczeń.

Wiemy już czym jest oświadczenie woli czas przejść do tego czym jest czynność prawna.

Czynność prawna jest to zdarzenie, w którym uczestniczy chociażby jedno oświadczenie woli. Nie można wykonać zabiegu kosmetycznego bez zgody zainteresowanego, a więc złożenia przez niego odpowiedniego oświadczenia woli, w którym wyrazi dobrowolność poddania się danej usłudze kosmetycznej. Zatem mamy oświadczenie woli zainteresowanego, który podpisując zgodę wywołuje określony skutek prawny w postaci podjęcia się danemu zabiegowi kosmetycznemu. Następuje zdarzenie polegające na przeprowadzeniu zabiegu kosmetycznego.

Zgodnie z art. 56 kodeksu cywilnego Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.

Natomiast zgodnie z art.

Art.58.§1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. §3.Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

No dobrze, wiemy już czym jest oświadczenie woli, czym jest czynność prawna należy przejść do wad oświadczeń woli.

Art. 82 Kodeksu cywilnego . Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to wszczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. (w szczególności oznacza to, że nie jest jedyny katalog przyczyn i może być ich znacznie więcej w zależności od danej sprawy czy przypadku)

Art. 83.Kodeksu cywilnego § 1. Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności. § 2. Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze.

Art. 84 Kodeksu cywilnego. § 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. (Ten przykład wady oświadczenia woli można przypisać – oczywiście po spełnieniu określonych przesłanek i stanu faktycznego – w zakresie zbyt mocnego nagabywania do wykonania zabiegu kosmetycznego bez rzetelnej informacji i wywiadu przed nim). Chociażby jeżeli sprzedawca w salonie namawia, że tylko ten jedyny zabieg albo cała jego seria doprowadzi do schudnięcia – mijając się z prawdą. W literaturze podkreśla się również, że takie zachowanie może nosić również znamiona wskazane w art. 286 kodeksu karnego.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

Jest to bardzo ważne, albowiem osoba bez odpowiedniego rozeznania i szczegółowej wiedzy w zakresie potencjalnych zagrożeń zdrowia lub życia nawet najmniej istotnych przy zabiegach kosmetycznych jest bardziej świadoma czy poddać się danemu zabiegowi kosmetycznemu a co za tym idzie, jeżeli nie została w odpowiedni sposób poinformowana o przeciwskazaniach, powikłaniach itd w sposób wyczerpujący i szerki można domniemywać, że

Art.85 Kodeksu cywilnego.Zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do jego przesłania ma takie same skutki, jak błąd przy złożeniu oświadczenia.

Art. 86 Kodeksu cywilnego. § 1. Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.

§ 2. Podstęp osoby trzeciej jest jednoznaczny z podstępem strony, jeżeli ta o podstępie wiedziała i nie zawiadomiła o nim drugiej strony albo jeżeli czynność prawna była nieodpłatna.

Wyjaśnienie powyższego jak powyżej przy artykule 84.

Art. 87 Kodeksu cywilnego. Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swegooświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe.

Art. 88 Kodeksu cywilnego. § 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie.

§ 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał

Przyjmując zatem fakt, aby można było w ogóle dotknąć innej osoby w zakresie danego zabiegu kosmetycznego musi ona w pełni świadomie wyrazić na niego zgodę – posiadając pełną i wyczerpującą wiedzę o tym co jej grozi jeżeli się danemu zabiegowi podda – powinna ona wiedzieć nawet o najmniejszych zagrożeniach, które są mało prawdopodobne. Szczególnie, że wywiad i przeciwskazania do zabiegu powinny być również bardzo wyczerpujace i szerokie – zgodnie bowiem z Wyrokiem Sądu Najwyższego do zabiegów kosmetycznych stosuje się bardziej rygorystyczne wymogi niż do zabiegów leczniczych – głównie dlatego, ze w przy zabiegach leczniczych pacjent w większości nie ma czasu na zastanowienie sie albo musi się danemu zabiegowi poddać, przy zabiegach kosmetycznych, które mają charakter tylko czysto kosmetyczny, klient tego czasu ma sporo i powinien w pełni mieć świadomość konsekwencji danego zabiegu nie tylko jego przeciwskazań, ale również zagrożeń o raz tego co może się wydarzyć po danym zabiegu ew. jakie inne zabiegi muszą być zrealizowane.

Przyjmując zatem fakt, że dobrowolna zgoda jest niezbędnym i obligatoryjnym elementem wykonania zabiegu kosmetycznego, jeżeli zostanie ona obarczona wadami czyli klient nie miał dostatecznej świadomości i wiedzy z czym dany zabieg się wiąże, lub pracownik salonu kosmetycznego nagabywał go na dany zabieg utajniając istotne elementy, albo wprowadzał w błąd co do danych efektów – oświadczenie woli złożone przez klienta w zakresie wyrażenia zgody na zabieg może zostać uznane za obarczone wadami.

Jeżeli zatem sąd uznałby, że dane oświadczenie jest nie ważne na skutek błędów oświadczenia woli – cała czynność prawna, która była od niego uzależniona również okaże się bez podstawy prawnej, a jak wiemy wykonanie zabiegu kosmetycznego bez zgody klienta oznacza odpowiedzialność karną na zasadach wskazanych w Kodeksie Karnym.

Między innymi dlatego czasami podczas cywilnych spraw sądowych o odszkodowania przystępuje prokurator.

_________________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podsatwie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych w Twojej sprawie. W tym celu skontaktuj się z prawnikiem. Artykuły zamieszczone na stronie są aktualne na dzień publikacji, z racji tego, że prawo często się zmienia mniej na uwadze to, że podane informacje mogą być już nieaktualne.

.