Czy w “biurze” można świadczyć usługi kosmetyczne, fryzjerskie?

Ostatnio otrzymałam pytanie od czytelniczki dotyczące problematyki związanej z wynajęciem pomieszczenia pod świadczenie usług kosmetycznych/fryzjerskich. O ile jest sporo ogłoszeń dotyczących “biur”, o tyle lokali do usług stricto kosmetycznych/ fryzjerskich już nie za bardzo. Dlatego dziś pozwolę sobie omówić problematykę czy “biurze” można świadczyć usługi kosmetyczne/fryzjerskie.

Na początek warto wskazać co rozumie się jako “biuro”. Zgodnie z słownikiem języka polskiego za biuro uważa się: 1. instytucja lub jej część, do których zadań należą prace techniczno-kancelaryjne, załatwianie interesantów itp.; 2. lokal tej instytucji;
3. zespół urzędników pracujących w jakiejś instytucji;
4. dawniej: biurko (mebel). Są jeszcze inne definicje, jednak co do zasady uznaje się, że w “biurze” wykonuje się co do zasady prace administracyjne. Wszelkiego rodzaju pomieszczenia, w którym wykonuje się handel albo usługi są pomieszczeniami handlowymi lub usługowymi i mają odpowiednie przystosowanie nie tylko co do wysokości, ale również wodno-kanalizacyjne, oświetlenia itd. w tym zakresie.

Świadczenie usług kosmetycznych w lokalu do tego przystosowanym powinno odbywać zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. – i tu jest mały problem – rozporządzenie tu jest już nieaktualne od wielu lat, a farsa ustawodawcy polega na tym, nie ma nowych przepisów (są w trakcie tworzenia już od pewnego czasu), a sanepid wskazuje aby dalej się do nich stosować – w sumie nic dziwnego, bo nie ma nawet skąd zaczerpnąć informacji co zrobic aby salon był odpowiednio przystosowany.

Od 2012 roku ustawodawca nie czuje potrzeby aby wprowadzić przepisy regulujące zakres wymagań sanitarnych, które mają zagwarantować bezpieczeństwo obywatlei podczas wizyty w salonie kosmetycznym. Każdy sobie rzepkę skrobie i zrzuca się na osoby chcące prowadzić taki biznes znajomość ponad 60 aktów prawnych. Brak odpowiedniego uregulowania prawnego branży przysparza wielu pytań i niepewności osób, które w niej pracują a szczególnie osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z kosmetyką czy fryzjerstwem.

Istotne znaczenie mają również:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Polskie normy oświetleniowe: PN-EN 12464-1, Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy.

Norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

Ustawa z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Wytyczne w zakresie COVID-19 dla salonów kosmetycznych i fryzjerskich oraz inne akty prawne związane z COVID zmieniające zakres niektórych aktów.

Jest jeszcze ponad 55 innych aktów prawnych mających zastosowanie do osób świadczących usługi kosmetyczne czy fryzjerskie.

Wracając jednak do meritum odpowiedź jest prosta – w biurze “jako takim” nie można świadczyć usług kosmetycznych – z prostej przyczyny biuro nie będzie spełniało żadnych wymagań wskazanych w powyższych aktach prawnych. Celem biura jest praca stricto administracyjna nie wymagająca m.in posiadania umywalek czy też odpowiedniego zabezpieczenia sanitarno-higienicznego, co jest wymagane w lokalu do świadczenia usług kosmetycznych.

Każdy lokal zgodnie z powyższymi podstawami prawnymi – (przyjmując “żenadę” również odsyłania do nieaktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej) – powienien spełniać wszelkie wymogi. Dlatego zanim poczniemy jakiekolwiek działania warto zadać sobie 2 pytania:

  1. Czy “biuro” posiada przystosowanie do świadczenia takich usług zgodnie z powyższymi aktami prawnymi?
  2. Czy “biuro” a raczej właściciel lokalu wyrazi zgodę na jego modyfikację budowlaną – a do tego konieczne jest zgłoszenie tego faktu oraz zgoda odpowiedniego organu administracji.

zgodnie z wyrokiem NSA z 10 grudnia 1990 r., sygn. akt IV SA 602/90, ONSA 1991/1/9, „przez zmianę użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu art. 44 i 45 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane (…), wymagającą zgody właściwego organu administracji, należy rozumieć nie tylko przeznaczenie obiektu do innego rodzaju użytkowania, lecz także zintensyfikowanie dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu, jeżeli spowoduje to skutki określone w szczególności w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3, a także w art. 37 ust. 1 tej ustawy”

Nawet jeżeli właściciel biur zgodzi się na takie zmiany związane ze zmianą ich przeznaczenia i organ administracji wyda odpowiednią zgodę ( do tego trzeba odpowiednie projekty budowlane itd) – trzeba zwrócić uwagę na to jakie koszty będą się wiązały z przystosowaniem lokalu do świadczenia usług i czy w ogóle gra jest warta świeczki.

Projekt nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, który za jakiś czas ma wejść w życie znajdziecie TU: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321979/katalog/12599833

______________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podsatwie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych. W tym celu skontaktuj się z Adwokatem lub Radcą Prawnym w Twoim miejscu zamieszkania/prowadzenia biznesu.