Fundusze unijne na wsparcie działalności średnich firm. Składanie wniosków na dotacje na kapitał obrotowy ruszyło 15 czerwca!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polską Agencją Przedsiębiorczości przygotowało wsparcie a dokładniej dotacje na wydatki związane z bieżącą działalnością przedsiębiorców. Od 15 czerwca wnioski na otrzymanie dotacji magą składać w PARP średni przedsiębiorcy. Wkrótce podobne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw zgodnie z komunikatem na stronie Ministerstwa Funduszu podobno uruchomią marszałkowie większości województw.

“Dotacje na działalność obrotową dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw to element Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli rozwiązań i narzędzi zaproponowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej polskim przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Do tej pory skierowaliśmy środki między innymi na pomoc w utrzymaniu miejsc pracy, wsparcie domów pomocy społecznej i domów dziecka czy granty dla firm, które chcą inwestować w infrastrukturę badawczo-rozwojową – wylicza minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Kogo uważa się za średniego przedsiębiorcę?

Średni przedsiębiorca to przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

Na co można przeznaczyć środki z dofinansowania?

Otrzymane dofinansowanie zgodnie z informacją na stronie PARP będą mogły być przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Dla kogo takie dofinansowanie?

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia powinien zweryfikować, czy spełnia warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:

 • kryterium jakim jest zatrudnienie (liczba zatrudnianych pracowników),
 • kryterium jakim jest kwestia finansowa (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),
 • powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami

W ustalaniu statusu przedsiębiorstwa narzędziem pomocniczym jest dostępny tu -> Kwalifikator MŚP oraz dokumenty źródłowe
dostępne tu -> definicji MŚP.

Uwaga: Wnioskodawca w ramach niniejszego naboru może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

UWAGA !!!! -> WZORY dokumentów, prezentacji dotyczących wniosków o dotację na kapitał obrotowy itd można znaleźć tu TU

Do jakiego programu złożyć wniosek?

Do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia zgodnie z informacją na stronie PARP wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa:

 • lubelskiego
 • podkarpackiego
 • podlaskiego
 • świętokrzyskiego
 • warmińsko-mazurskiego

Do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zgodnie z informacją na stronie PARP wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa:

 • dolnośląskiego
 • kujawsko-pomorskiego
 • lubuskiego
 • łódzkiego
 • małopolskiego
 • mazowieckiego
 • opolskiego
 • pomorskiego
 • śląskiego
 • wielkopolskiego
 • zachodniopomorskiego

Ważne jest to, zgodnie z informacją na stronie PARP, że wskazując województwo, wybiera się program operacyjny, w którym będzie się składało wniosek o dofinansowanie. Po złożeniu wniosku nie ma możliwości zmiany programu. Należy się zatem upewnić, że województwo, które wskazuje się znajduje się w odpowiednim rejestrze (KRS, CEIDG, REGON). Więcej w: dokumentacji dotyczącej naboru oraz bazie FAQ

Zgodnie z informacją Ministerstwa Funduszu i Polityki Regionalnej dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania ale również ich wykorzystanie ma określony cel i nie może być to cel dowolny. Będzie można przeznaczyć je na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Z pomocy takiej może zatem zgodnie z informacją Ministerstwa Funduszu i Polityki Regionalnej może skorzystać przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 roku prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej, która również jest jasno wskazana w jaki sposób ją weryfikować a kolejno “odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.”

Wnioski na dotacje można składać od 15 czerwca do 31 lipca 2020 roku. Ich naborem zajmie się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pomoc będzie udzielana do końca roku.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat dotacji można znaleźć na stronie PARP TU -> Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Urzędach Marszałkowskich.

Artykuł informacyjny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej cały można przeczytać TU

TU <- znajdziecie bazę pytań i odpowiedzi

UWAGA !!!! -> WZORY dokumentów, prezentacji dotyczących wniosków o dotację na kapitał obrotowy itd można znaleźć tu TU

Ważne -> należy śledzić na bieżąco komunikaty PARP i Ministerstwa z tego tytułu bo w kązdej chwili mogą być jakieś zmiany i wskazana powyższa treść może okazać się już nieaktualna.

Źródła:

mat.inf.Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
PARP – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

______________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podsatwie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych. W tym celu skontaktuj się z Adwokatem lub Radcą Prawnym w Twoim miejscu zamieszkania/prowadzenia biznesu.