Ogromnie dziękuję Ci za zapis do Newslettera Kosmetyka Prawo

Wkrótce na podany przez Ciebie adres e-mail wyślemy potwierdzenie zapisu – kliknij w link potwierdzający. 

Administratorem danych osobowych jest: LLEGAL Charlotta Lendzion, ul. Lema 4A lok. 1, 80-126 Gdańsk. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia na wysyłkę Newslettera, a także, że przysługują Panu/Pani prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności i Plików Cookie. Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji wysyłki newslettera na wskazany w formularzu adres e-mail, a jeśli udzielił Pan/Pani dodatkowych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: kontakt@llegal.pl

Dodatkowo Pamiętaj!

Masz prawo dostępu do Danych Osobowych. (Art. 15 RODO) Administrator umożliwia Ci uzyskanie informacji o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych przez niego, w szczególności: o celach i podstawach prawnych ich przetwarzania, jaki jest zakres posiadanych danych przez Administratora oraz o podmiotach, które mają dostęp do Twoich danych osobowych. Również co ważne, masz prawo dostępu do informacji o planowanym terminie anonimizacji, usunięcia Twoich danych osobowych a jeżeli zachodzi podstawa prawna w zakresie ich ujawnienia również w tym zakresie.

Masz prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych. W każdej chwili możesz wystąpić do Administratora o kopię Twoich Danych Osobowych, które są przetwarzane przez Administratora. 

Masz prawo do sprostowania Danych Osobowych. (Art. 16 RODO) Jeżeli uważasz, że Twoje Dane Osobowe nie są aktualne, lub są w nich błędy, niekompletne wówczas Administrator zobowiązuje się usunąć wskazane rozbieżności w Twoich Danych Osobowych tak, aby posiadane Dane Osobowe były prawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

Masz prawo do usunięcia Danych Osobowych. (Art. 17 RODO) Pamiętaj, że Twoje Dane Osobowe mogą być nam potrzebne w celu do jakiego zostały zebrane. Zatem może zdarzyć się tak, że Twoje Dane Osobowe mimo chęci skorzystania przez Ciebie z prawa do ich usunięcia, będą nam potrzebne np. do wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa jaki jest nałożony na Administratora (np. w zakresie przepisów podatkowych).

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych. (Art. 18 RODO) Jeżeli kwestionujesz prawidłowość Danych Osobowych, uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, możesz żądać ich ograniczenia lub wykorzystywania. Również z tego prawa możesz skorzystać, jeżeli Dane Osobowe są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń; Masz prawo skorzystać z tego prawa również jeżeli wniesiesz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw wniesionego sprzeciwu.

Masz prawo do przeniesienia Danych Osobowych. (Art. 20 RODO) Oznacza to, że możesz skorzystać z tego prawa jeżeli zaistniał chociażby jeden z powodów: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jaką Udzieliłeś/aś, lub na podstawie stosunku umownego jaki może Cię łączyć z Administratorem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez Administratora (Art. 21 RODO)

Masz prawo do wycofania zgody. Jeżeli np. przetwarzanie Twoich Danych Osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody np. W celach marketingowych masz prawo do jej wycofania w każdym momencie. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Musisz wiedzieć, że Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, które świadczą dla nas usługi. Podmioty trzecie to np. wyspecjalizowani dostawcy usług hostingu, domeny, usług analitycznych, usług windykacyjnych, kurierskich, pocztowych, obsługujący korespondencję lub działania marketingowe. Starannie wybieramy podmioty, które współpracują z nami w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. 


Cały test Polityki Prywatności znajduje się na naszej stronie: http://llegal.pl/privacy-policy
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz do niego wrócić!