Odpowiedzialność karna za używanie i wprowadzenie do obrotu, dostarczanie oraz udostępnianie nielegalnego produktu leczniczego.

Produkty medyczne są na trwale związane z szeroko pojętą branżą beauty. Pojawiają się w szczególności na różnych etapach świadczenia usług  i tu generują potencjalnie najwięcej zdarzeń mogących podlegać ocenie karnoprawnej.

Czym jest produkt leczniczy ?

produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne

W praktyce katalog takich produktów jest bardzo szeroki, obejmuje m.in botoks

Zakwalifikowanie danego produktu jako produktu leczniczego ma daleko idące konsekwencje prawne, podlega licznym zasadom szczegółowo uregulowanym w ustawie – Prawo farmaceutyczne.

Co istotne – to nie nazwa handlowa definiuje czy mamy do czynienia z produktem leczniczym a  jego właściwości, oraz przeznaczenie.  Jednocześnie interpretacje  mają na celu bardzo szeroką ochronę interesów klientów.  Jeśli przedstawiając opis produktu powołujesz się na jego właściwości profilaktyczne albo terapeutyczne – nawet jeśli skorzystasz z innej nazwy, nie zmieni tego czym faktycznie jest, lub czy nie zostanie uznany za produkt leczniczy.

Każdy produkt w salonie może być uznany w pewnych okolicznościach za produkt medyczny, nawet jeśli przy obecnym stanie wiedzy naukowej nie ma znanego działania (C-219/91, Ter Voort 18 , Trybunał Sprawiedliwości) 

Kiedy produkt leczniczy jest nielegalny?

Rozpatrywanie produktu leczniczego w kryteriach legalnego – nielegalnego może stanowić złożony proces. Decydujące często są okoliczności, oraz miejsce jego używania, wprowadzania czy podjętych kroków wobec produktu już dostępnego na rynku. 

Odpowiedzialność karna za użycie nielegalnego produktu leczniczego

W pierwszej kolejności obawy związane z wykonaniem zabiegu skupia się na potencjalnym nienależytym jego przebiegu i mogącemu temu towarzyszyć powikłaniami. Jednak możliwość podlegania odpowiedzialności karnej w tym zakresie pojawia się znacznie wcześniej a konsekwencje nie przestrzegania zasad mogą być znaczniejsze.

Pamiętaj! Używanie nielegalnych produktów – obok odpowiedzialności odszkodowawczym, może skutkować odpowiedzialnością karną.

Potencjalny zakres odpowiedzialności karnej (i idące za tym również konsekwencje finansowe) mogą być skutkiem użycia nielegalnego produktu leczniczego wobec osób trzecich (bez znaczenia pozostaje czy ma to charakter odpłatny czy bezpłatny)

W szczególności może mieć zastosowanie:

art. 156 i 160 kodeksu karnego 

  1. narażenie klienta na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolność),
  2. spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu np. utratę wzroku (zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 3 do 20)

Tym samym – w przeciwieństwie do odpowiedzialności odszkodowawczej nie zawsze będzie miało znaczenie czy faktycznie do negatywnego skutku doszło. Generuje to potencjalnie wyższe ryzyko i jako takie wymaga zachowania szczególnej ostrożności cechujących profesjonalne podmioty. 

Odpowiedzialność karna za wprowadzenie do obrotu, dostarczanie oraz udostępnianie nielegalnego produktu leczniczego

Zagadnienie jest uregulowane w ustawie prawo farmaceutyczne (art. 124 i 124a)

Tym samym :

– wprowadzenie do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest zagrożone karą: grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

– wytwarzanie, dostarczanie, udostępnianie sfałszowanych produktów leczniczych, jest zagrożone karą: grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5.

Pomagasz nieodpłatnie? jest to bez znaczenia

Odpowiedzialności karnej podlega również osoba, która dostarcza lub udostępnia  nieodpłatnie sfałszowany produkt leczniczy, lub przechowuje w tym celu sfałszowany produkt leczniczy. 

Pamiętaj! argumentacja „nic się nie stało” czy pozytywna opinia klientki po zabiegu nie wyłączy odpowiedzialności karnej za używanie i  wprowadzenie do obrotu, dostarczanie oraz udostępnianie nielegalnego produktu leczniczego.

Podstawa prawna

ustawa Kodeks karny Dz.U.2022.1138 t.j. z dnia 2022.05.30 

ustawa Prawo farmaceutyczne Dz.U.2022.2301 t.j. z dnia 2022.11.14 

O autorce:

_________________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną, poradą prawną czy ich interpretacją. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podstawie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej z prawnikiem. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych/podatkowych w Twojej sprawie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz