Umowa zlecenie dla branży beauty – co warto wiedzieć

Umowa zlecenie zaraz po umowie o pracę jest jedną z najczęściej stosowanych umów w branży beauty.

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną oznacza to, że podjęcie współpracy z osobą w ramach umowy zlecenie nie może być obarczone przesłankami wynikającymi z artykułu 22. § 1. Kodeksu pracy, którego treść stanowi, że:


„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy ipod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
§ 1(1). Zatrudnienie w warunkach okre
ślonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§ 1(2.) Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.
§ 2. Pracownikiem mo
że być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach określonych w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat.

§ 3. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać.”

Oznacza to, że przy rozpoczęciu współpracy na umowę zlecenie nie mogą być spełnione przesłanki powyżej wskazane, albowiem zgodnie z §1(1) i 1(2) wskazanego powyżej przepisu Kodeksu Pracy – Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy, czyli wiążą się z tym wszelkie wymogi związane ze stosunkiem pracy, jak również ochrona tejże osoby.

Umowa zlecenie charakteryzuje się większą elastycznością czy chociażby możliwością realizacji zadań przez Zleceniobiorcę poza lokalem Zleceniodawcy.

Dodatkowo warto mieć na uwadze, że zgodnie z artykułem 281. 
 


§ 1. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:
1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22
§ 1 powinna być zawarta umowa o pracę,
1a) nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej
lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 251 § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia, 2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy,
3) wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,
4) stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników,
5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,
6) nie prowadzi dokumentacji pracowniczej 6a) nie przechowuje dokumentacji pracowniczej przez okres, o którym mowa w art. 94 pkt 9b, art. 945 § 2 i art. 946 pkt 2, albo przez dłuższy okres, jeżeli wynika on
z odrębnych przepisów,
7) pozostawia dokumentację pracowniczą w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem – podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
[§ 2. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące
– pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.]
<§ 2. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest osobą, o której
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 912, 1214 i 1802, z 2020 r. poz. 1747 oraz z 2021 r. poz. 1080), pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.>

Stworzenie Umowy Zlecenie to nie lada wyzwanie, głównie dlatego, że umowa powinna zawierać odpowiednie postanowienia jak również zabezpieczać strony, ale co ważne nie może nosić znamion stosunku pracy.

Często zdarza się, że we wzorach “wędrujących” w internecie stosuje się definicje przyjęte dla osoby, której dotyczy stosunek pracy jak chociażby “pracownik”, “pracodawca”, “praca”. Jest to duży błąd, bo przy umowie zlecenie nie mamy do czynienia z “pracownikiem” tylko stroną jest “Zleceniobiorca”, kolejno nie mamy do czynienia z “pracodawcą” tylko Zleceniodawcą. Jest wiele takich istotnych “małych szczegółów”, które wpływają na kontekst sytuacyjny tejże umowy.

Równie istotne jest uregulowanie zasad w taki sposób, aby nie dochodziło do kradzieży klientów, negatywnego wpływania na wizerunek oraz wiele istotnych elementów.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz