Jest nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i wprowadza ono dodatkowe informacje.

Pojawiło się nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i wprowadza ono dodatkowe informacje.

Zgodnie z rozdziałem 4 Rozporządzenia § 7. 1. Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:

prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
d)  związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z),

e)  usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z),

Komentarz: Zatem do odwołania takie salony tatuażu, piercingu (w podklasie 96.09.Z) oraz usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, które są ujęte w w podklasie 96.04.Z nie mogą świadczyć swoich usług.

2. Do dnia 17 maja 2020 r. ustanawia się czasowe ograniczenie polegające na zaprzestaniu prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
4)  związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z).

6. Od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w lokalu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługiwani klienci oraz obsługa.

Komentarz: Ustawodawca zatem wskazuje tylko jakie usługi moga być świadczone od dnia 18 maja – tylko te, które mają PKD96.02.Z, ale z zastrzeżeniem, że dopuszczalne jest tylko takie świadczenie usług, które spełniają wytyczne, albowiem wskazuje się na “lokal”, w którym prowadzona jest działalność. Jest to potwierdzenie tego, że usługi mobilne, mimo iż mogą mieć PKD 96.02.Z nie mogą świadczyć usług w mojej ocenie. Dodatkowo nakazuje się również aby w lokalu przebywały tylko osoby, które są klientami i obsługa. Wątpliwości pojawiają się co w przypadku, kiedy klientem jest “małoletni” – np. dziecko u fryzjera. Warto wskazać, że małoletni nie jest klientem tylko jego rodzic/opiekun, albowiem to rodzic zawiera umowę usługi z fryzjerem, a dziecko jako osoba trzecia korzysta z tej usługi. Szczególnie, że do 13 roku zycia małoletni nie posiada zdolności do czynności prawnych(art. 12 kodeksu cywilnego) , a po ukończeniu 13 roku życia w ograniczonym zakresie zgodnie z art. 15 kodeksem cywilny. W tym miejscu warto wskazać, że małoletni co do zasady w mojej ocenie są pod opieką osoby dorosłej. Patrząc zdroworozsądkowo oraz zgodnie z Art.  154.  [Należyta staranność] Ustawy prawo rodzinne i opiekuńcze “Opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny.” Dodatkowo Rodzice mają obowiązek ochrony dziecka zgodnie z Kodeksem opiekuńczym i rodzicielskim, a co za tym idzie w mojej ocenie przedsiębiorcy powinni tak przygotować salony – uwzględniając wytyczne, aby opiekunowie mogli zaczekać w bezpiecznym miejscu bez potencjalnego kontaktu z innymi klientami, aż usługa fryzjerska małoletniego zostanie zrealizowana. Tu należy również odwołać się do zdroworozsądkowego podejścia, życiowego doświadczenia oraz przedsiębiorca będzie musiał sam zdecydować, którą drogą pójdzie.

dodatkowo:

7. W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się, do odwołania, czasowe ograniczenie prowadzenia działalności:

3) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej w podklasie 96.02.Z) prowadzonej na wyspach handlowych. i dalej zgodnie z pkt 1 i 3, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności; 3. Ograniczenia, o których mowa w § 7 ust. 7: – 1)  pkt 1 i 3, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności;

Komentarz: Jest to niewątpliwa i istotna kwestia, z której dowiadujemy się, że usługi o PKD 96.02.Z, które są świadczone na wyspach w centrach handlowych nie mogą być świadczone w dalszym ciągu.

Dodatkowo wskazuje się w Rozporządzeniu że: Zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

a)  osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

b)  odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Komentarz: niewątpliwie kilka nowych smaczków się pojawiło, jednak nie ma ekstremalnych zmian, a to dobra nowina.

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podsatwie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych. W tym celu skontaktuj się z Adwokatem lub Radcą Prawnym w Twoim miejscu zamieszkania/prowadzenia biznesu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz