Spółka jawna do prowadzenia salonu kosmetycznego? Cz.1 – Założenie spółki

Większość salonów kosmetycznych czy fryzjerskich to jednoosobowe działalności gospodarcze, a co za tym idzie właściciel w razie niepowodzenia interesu odpowiada całym swoim majątkiem.

Dziś w ramach prawa handlowego chciałam po krótce przybliżyć kwestie związane z tym czy warto prowadzić salon kosmetyczny w ramach spółki.

Rozpocznę cykl wpisów z zakresu właśnie tej tematyki, albowiem jeden wpis nie będzie uwidaczniał wszelkich kwestii związanych z tym tematem.

Ostatnio otrzymałam od czytelniczki pytanie czy warto prowadzić spółkę z przyjaciółką?

O ile nie wnikam w zakres tego czy ktoś jest przyjacielem czy też nie, bo nie wchodzi to już w moje kompetencje, o tyle istotne jest to kogo chcemy i bierzemy na wspólnika oraz jaki kapitał posiadamy i jak duże będzie przedsięwzięcie.

Spółkę jawną reguluje kodeks spółek handlowych (dalej: ksh) i przepisy z niego wynikające będą miały do niej zastosowanie.

Jakie są plusy spółki jawnej, które wskazywałyby na nią a nie na działalność gospodarczą

Inaczej niż w przypadku spółki cywilnej niż jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zgodnie z artykułem 22 ksh Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Co ważne każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31, który ma odniesienie do egzekucji.

Umowa spółki obligatoryjnie powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Oznacza to, że nie ma możliwości zawierania słownej umowy, że strony chcą prowadzić spółkę. Jeżeli taka umowa nie zostanie zrealizowana w odpowiedni sposób działalność spółki nie będzie w świetle prawa ważna. Oczywiście zakładając jeszcze inne aspekty, o których będę pisała dalej.

Obligatoryjne elementy umowy spółki jawnej zgodnie z ksh na dzień 13 czerwca 2020r.:

 • firma i siedziba spółki;
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
 • przedmiot działalności spółki;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Niedawno (2018r. – art.23(1)) wprowadzono możliwość zawarcia umowy spółki również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Umowa spółki jawnej, o której mowa powyżej, jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników.

Co ważne i przepisy wskazują iż, umowa spółki jawnej zawarta w taki sposób, może być również zmieniona, w zakresie postanowień zmiennych umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Jeżeli umowa nie jest zmieniana przy wykorzystaniu wzorca uchwały, zmiana następuje przez sporządzenie nowego tekstu umowy spółki. A zatem jeżeli wykorzystuje się wzorzec umowy to również wszelkie zmiany muszą się odbywać w taki sposób.

Zgodnie z art 23 (1) paragraf 5 -> Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki jawnej, a także wzorce innych uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu oraz sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie “spółka jawna”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu “sp. j.”. Zatem nie jest możliwe aby w oznaczeniu nie było informacji, że jest to spółka jawna. Taka informacja jest obligatoryjna.

I teraz wrócę do pierwszej kwestii, a mianowicie do tego kiedy spółka jawna “rozpoczyna swoje życie”. Zgodnie z art. 25(1) spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. A zatem po spełnieniu przesłanek wymagających w zakresie umowy spółki jawnej należy zgłosić ten fakt do rejestru KRS. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisaniem do rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania odpowiadają solidarnie.

Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno być zrealizowane na odpowiednim formularzu i zawierać:

 • firmę, siedzibę i adres spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń;
 • nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.
 • Wszelkie zmiany danych wymienionych wskazanych powyżej powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu.
 • Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. (oznacza to, że każdy wspólnik powinien dbać o to, aby spółka została zgłoszona – jak również wszelkie zmiany powyższych kwestii)

Bardzo ważne i należy to wskazać, że współmałżonek wspólnika może żądać wpisania do rejestru wzmianki o umowie, dotyczącej stosunków majątkowych między małżonkami – jeżeli zatem jeden ze wspólników posiada kolokwialnie mówiąc intercyzę wówczas informacje o tym fakcie może ująć w KRS.

Jakie dokumenty do spółki jawnej przy jej rejestracji? Sposób złożenia wniosku

Wniosek można złożyć tradycyjnie – na urzędowym formularzu KRS-W1

Możesz również złożyć elektronicznie – na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Warto wskazać, że rejestracja elektroniczna jest tańsza i co do zasady szybciej spółka jest rejestrowana.

Wymagane dokumenty

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie najlepiej wielkimi literami.

Do wniosku należy dołączyć:

 • formularz KRS-WB – wspólnicy spółki jawnej
 • formularz KRS-WK – wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
 • formularz KRS-WM – przedmiot działalności
 • formularz KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – jeśli zostały utworzone przez spółkę
 • formularz KRS-WL – prokurenci – jeśli zostali ustanowieni
 • umowę spółki
 • wykaz wspólników wraz z ich adresami (adresami do doręczeń)
 • dowody uiszczenia opłat

Urzędowe formularze znajdziesz w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłaty

 • Gdy rejestrujesz spółkę tradycyjnie (papierowo)

500 zł – opłata sądowa za wpis*

100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym*

 • Gdy rejestrujesz spółkę online (w systemie S24)*

250 zł – opłata sądowa za wpis*

100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym*

*kwoty na dzień 14.06.2020r. zgodnie z informacją na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, którą możesz znaleźć TU

Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym możesz zapłacić:

Rozpoznanie wniosku przeważnie wygląda następujaco:

 • wniosek tradycyjny – sąd rozpoznaje nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego wpływu do sądu
 • wniosek elektroniczny – sąd rozpoznaje w ciągu 1 dnia od daty jego wpływu

Informacje, które warto wiedzieć

Sama rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nie wystarczy, konieczne jest również zgłoszenie uzupełniające do innych organów (np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe) do:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności)
 • Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego (w ciągu 21 dni od rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym)

Zgłosisz to za pomocą formularza NIP-8.

Zmiana danych

Jeżeli po rejestracji spółki nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby, zmiana firmy, zmiana składu osobowego wspólników spółki itd.), zgłoś te zmiany w ciągu 7 dni od dnia ich zaistnienia.

W kolejnej części wskażę plusy i minusy prowadzenia spółki jawnej w zakresie biznesu beauty.
_____

Podstawa prawna 

_____

Dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę ze spółką proponuje komentarz do kodeksu spółek handlowych, który możecie nabyć TU

Komentarz jest napisany w taki sposób, że każdy z artykułów jest bardzo szeroko omówiony. Przejście przez taki komentarz nie tylko ułatwi postępowanie zgodnie z prawem, ale również ocenę ryzyka prowadzenia biznesu w ramach spółek. Znajomość przepisów KSH ułatwi w kontroli wszelkich czynności, które są realizowane w spółkach. Osobiście uważam, że to lektura MUST HAVE jaką powinien mieć każdy zarząd w swojej biblioteczce oraz managerowie zarządzajacy. Więcej o książce można przeczytać TU

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz