Zrównoważony rozwój – o co w tym chodzi i jak to wpływa na branżę Beauty?

Rozwój przemysłu, technologii wpływa nie tylko na ułatwianie kontaktów między ludzkich ale również na wiele innych płaszczyzn naszego życia. Przemysł to nie tylko dobra, które są przez niego wytwarzane, ale również ujemne skutki jego działania.

Zrównoważony rozwój – to wprowadzenie czynności, które mają za cel taki sposób gospodarowania aby obecne pokolenie miało zapewnione potrzeby, jednak nie ujmując szans na zaspokojenie potrzeb przyszłym pokoleniom. Inaczej pisząc, pokolenie, które żyje w obecnych czasach tak powinno gospodarować wszelkimi dobrami aby następne pokolenia również miały do nich dostęp.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (dalej: ONZ) cele zrównoważonego rozwoju wskazuje w rezolucji, którą możecie przeczytać TU.

W literaturze i w zakresie dokumentacji ONZ wskazuje się, że : „Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.”[1]

W dniu 25 września 2015 r. ONZ przyjęło rezolucję wprowadzającą Cele Zrównoważonego rozwoju – agenda 2030.

Planem działań agendy są wszelkie działania na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu. Celem agendy jest również wzmocnienie powszechnego pokoju w warunkach większej wolności.

W preambule przeczytamy:

“Zdajemy sobie sprawę, że eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, w tym skrajnego ubóstwa, stanowi największe wyzwanie w skali światowej i jest niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju.

Agenda będzie wdrażana przez wszystkie kraje i wszystkich interesariuszy poprzez działania w ramach współpracy partnerskiej. Jesteśmy zdeterminowani uwolnić ludzkość od plagi ubóstwa i chcemy uzdrowić oraz zabezpieczyć naszą planetę. Jesteśmy zdecydowani na podjęcie śmiałych kroków ukierunkowanych na zmiany, które są pilnie potrzebne, aby skierować świat na ścieżkę zrównoważonego i trwałego rozwoju. Wyruszając w tę zbiorową podróż zobowiązujemy się, że nikt nie zostanie w niej pominięty.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań, które dziś ogłaszamy, obrazuje skalę i ambitny charakter niniejszej nowej, powszechnej Agendy. Wspomniane cele i zadania stanowią kontynuację Milenijnych Celów Rozwoju i wyraz dążenia do realizacji nieosiągniętych zamierzeń. Założeniem Celów Zrównoważonego Rozwoju i powiązanych z nimi zadań jest przestrzeganie praw człowieka w odniesieniu do wszystkich ludzi oraz osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt. Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są współzależne i niepodzielne oraz zapewniają równowagę pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym.”[2]

O zrównoważonym rozwoju przeczytamy również w preambule do ustawy Prawo Przedsiebiorców.

“Kierując się konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej, a także innymi zasadami konstytucyjnymi mającymi znaczenie dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w tym zasadami praworządności, pewności prawa, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju,
uznając, że ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz do wzrostu dobrobytu społecznego,
dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji”

ONZ w rezolucji wskazuje 17 głównych celów zrównoważonego rozwoju:

Grafika: http://www.un.org.pl

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie;

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo;

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt;

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie;

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt;

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi;

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie;

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi;

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność;

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami;

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;

Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji;

Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom*;

Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony;

Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej;

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu;

Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju;

* Uznając, że Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu jest głównym międzynarodowym i międzyrządowym forum dla negocjowania globalnej odpowiedzi na zmiany klimatu.

Jakie to wszystko ma znaczenie w branży Beauty?

Zrównoważony rozwój to wszelkie czynności jakie wykonuje dane przedsiębiorca. Nie tylko dbanie o środowisko, ale również traktowanie pracowników, konsumentów, używanie kosmetyków, produktów w salonie beauty czy chociażby w przypadku producentów kosmetyków również ich produkcja polegająca na dobraniu odpowiedniego cyklu życia produktu, aby zachować jak najlepsze efekty biorąc pod uwagę właśnie Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Każdy nawet mały salon kosmetyczny, fryzjerski swoim przedsiębiorstwem powinien przy swojej działalności kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju dla dobra nie tylko obecnego pokolenia ale każdego następnego. Można wychodzić z założenia, że prowadząc mały salon nie ma się wpływu na środowisko, ale ziarnko do ziarnka – kilka milionów małych salonów kosmetycznych na całym świecie stosując się do zasad zrównoważonego rozwoju każdego dnia sprawia, że rozwój gospodarczy właśnie zbliża się do założonych celów wskazanych w rezolucji ONZ.

W salonach kosmetycznych czy fryzjerskich każdy element będzie miał znaczenie – od równouprawnienia pracowników po odpowiednie sortowanie czy utylizacja odpadów/ odpadów medycznych.

Przy tworzeniu kosmetyków istotny będzie miał wybór cyklu życia produktu kosmetycznego, aby uwzględniał on właśnie zrównoważony rozwój. Swoją drogą powstał ciekawy kodeks dobrych praktyk w tym zakresie dla przemysłu kosmetycznego, który możecie przeczytać TU. [3]

Kwestia stosowania się do celów wskazanych w rezolucji to nie tylko polepszanie kondycji świata, ale również kwestie wizerunkowe. Klienci coraz częściej zwracają uwagę na to w jaki sposób dany przedsiębiorca podchodzi do takich kwestii. Transparentność, zgodność z prawem czy wsparcie planety w postaci czynności mających na celu jej poprawy jest coraz bardziej istotnym elementem wyboru danej marki.

Więcej z zakresu zrównoważonego rozwoju przeczytacie na stronie http://www.un.org.pl

Przypisy:

[1]. A.Tylman, Zrównoważony rozwój globalny w rozwoju państw i jednostek samorządu terytorialnego – stare problemy i nowe perspektywy., Katedra Finansów Publicznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,?Uniwersytet Łódzki, VOL. XLVI, 3, 2012

[2]http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf

[3]https://www.kosmetyczni.pl/uploads/dokumenty/Dobra_praktyka_Zrownowanonego_Rozwoju_CE_PZPK_2012.pdf

Ciekawy raport znajdziecie w tej tematyce TU: Ewaluacja wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach PO IR 2014-2020r.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz