Przegląd zmian związanych z Kodeksem Pracy oraz z związanymi aspektami kadrowymi w 2023 roku

Kodeks pracy oraz aspekty związane z pracownikami to nie lada wyzwanie. Zmiany jakie zachodzą wpływają na wiele obszarów, ale też mają związek ze świadczeniami czy innymi aspektami, o których warto wiedzieć.

Minimalne wynagrodzenie za pracę – temat już opisywałam wcześniej, z którym można zapoznać się TU .
W skrócie od 1.01.2023r. minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 3490 zł, a od 1.07.2023r 3600 zł brutto. Natomiast w zakresie stawki minimalnej godzinowej również ona wzrosła i wynosi 22,80 zł brutto a od 1.07.2023r. 23,50 zł brutto. Wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia zmienią się również kwoty świadczeń, o których możesz przeczytać w powyżej wskazanym linku.

Tematy ZUSOWE

Od nowego roku obowiązuje obowiązek założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zgodnie z artykułem 47b i art. 47c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dlatego warto zapoznać się z niniejszymi przepisami albowiem wprowadzony również został m.in obowiązek utrzymania określonych terminów etc.

Dodatkowo rozszerzony został zakres danych zawartych w imiennym raporcie miesięcznym i deklaracji rozliczeniowej.

Zmianie ulega również podstawa zasiłku zgodnie z art. 45 ust. 1.ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Wraz z rokiem 2023 zmieniła się wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej co również wpływa na niektóre świadczenia. W 2023 r. kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynosi 6.935 zł. Więcej na ten temat można przeczytać TU

Warto wskazać, że od kwoty wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej zależy roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – art. 19 ust. 1 , art. 19 ust. 3-10 u.s.u.s..

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. 

Zmiany dotyczą również:

  • Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym (art. 18 ust. 5b , art. 18 ust. 14 u.s.u.s.).
  • Maksymalnej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (art. 20 ust. 3 u.s.u.s.)
  • Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmiany dotyczą również naliczania przy minimalnej podstawie wymiaru składek dla pracowników zatrudnionych za granicą w polskich zakładach pracy.

W zakresie odpisu na ZFŚS w ustawie znajduje się Artykuł 5l., którego treść stanowi, że “w roku 2023 przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.” Cała ustawa TU

PODATKI

Zmiany dotyczą również podatków. Zmieniające się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a które to istotnie wpływają na zakres naliczania podatków od wynagrodzeń osób pracujących na umowę o pracę tudzież zlecenie.

Oprócz zmian w przepisach ustawy warto wskazać, że na wypłatę określonych kwot mogą wpływać określone wnioski jakie składane są przez daną osobę. Zgodnie z artykułem 31a. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

“Podatnik składa płatnikowi na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
2. Oświadczenia i wnioski, o których mowa w art. 31b ust. 1 i art. 32 ust. 3 i 6–8 oraz art. 41 ust. 11, mogą być składane według ustalonego wzoru.
3.Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki.
4. Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio oświadczenia lub wniosku następuje w drodze nowego oświadczenia lub wniosku, o którym mowa w ust. 1.
5. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie lub wniosek mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik uwzględnia to oświadczenie lub ten wniosek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, a w przypadku płatnika, októrym mowa wart.34– najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.
6. Oświadczenie i wniosek mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej.
7. Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8 oraz art. 41 ust. 11.
8. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi, o którym mowa w art. 32, art. 34 lub art. 41 ust. 1, oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152–154, płatnik oblicza zaliczkę z uwzględnieniem tych zwolnień, przy czym woświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków do stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152, podatnik wskazuje również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika.
9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę onastępującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.ˮ. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
10. W przypadku gdy zaniżenie lub nieujawnienie przez płatnika podstawy opodatkowania wynikało z zastosowania przez płatnika złożonych przez podatnika wniosków lub oświadczeń mających wpływ na obliczenie zaliczki, przepisu art. 26a § 2 Ordynacji podatkowej nie stosuje się.

Dodatkowo w zakresie podatków mamy nowy wzór PIT 2

Tematy związane z Kodeksem Pracy

Jednym z ważniejszych aspektów jest zmiana dotycząca dodania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w przypadku adopcji dziecka, to samo dotyczy zmian w przypadku urlopu ojcowskiego w przypadku adopcji dziecka. Od 1.02.2023 r. można wnosić o skorzystanie z takiego urlopu jeżeli dokonano adopcji. Podstawa prawna: . przepisy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia z 10.07.2022 r.

W zakresie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy warto wskazać, że współczynnik przy jego wyliczeniu będzie miał inne dane niż w roku ubiegłym, albowiem ilość dni pracujących jest inna niż w roku ubiegłym, tak samo ilość dni kiedy są dni świąteczne itp.

Kontrola trzeźwości

Pracodawcy mogą realizować kontrolę trzeźwości. Zgodnie bowiem z Art. 221c. § 1. Kodeksu pracy jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników.

Zasady związane z kontrolą trzeźwości pracodawca reguluje w regulaminie lub innym akcie wewnętrznym stosowanym przez pracodawców.

Bardzo ważne jest, że o wprowadzeniu kontroli trzeźwości, o którym mowa w § 10, pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

Istotne jest również to, że zgodnie z Art. 22- 1h. Przepisy art. 221c–221f oraz przepisy wydane na podstawie art. 22-1g stosuje się odpowiednio do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą, a także do osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, których praca jest organizowana przez tych pracodawców.

Z całą ustawą i przepisami można zapoznać się TU

Praca zdalna – co warto wiedzieć

Przepis uchylający rozdz. IIb dotyczący telepracy wejdzie w życie z dn. 7.04.2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 240). Innymi słowy telepraca znika z Kodeksu pracyz dniem 7 kwietnia.

Tego dnia 7.04.2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) natomiast wejdą w życie nowe przepisy dotyczące Pracy Zdalnej.

Zgodnie z Art. 67(18). Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna). Przepisy regulują również wiele zakresów z tego rodzaju pracą związanych.

Z ważnych kwestii warto również wskazać, że poszerza się kwestia dodatkowych informacji o jakich mowa w artykule 29 § 3 Kodeksu pracy. Zgodnie bowiem z Art.67(21).§1. Wprzypadku wykonywania pracy zdalnej na podstawie art. 67(19) § 1 pkt 1 informacja, o której mowa w art. 29 § 3, obejmuje dodatkowo co najmniej:

  1. określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną;
  2. wskazanie osoby lub organu, o których mowa w art. 31, odpowiedzialnych za współpracę zpracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli wmiejscu wykonywaniapracy zdalnej.

Zmiany dotyczą również art. 108 § 2 -> którego treść brzmi, że

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub spożywanie alkoholu lub zażywanie środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Zmiany dotyczą również:
artykułu: 229 § 6-65 k.p.

Z całością przepisów od 67(18) do Art. 67(34) można zapoznać się w ustawie TU

Należy pamiętać również o PPK, a dokładnie o obowiązku poinformowania o możliwości rezygnacji (do końca lutego był czas) oraz o ponownym automatycznym zapisaniu.

Więcej o PPK można przeczytać na stronie: https://www.mojeppk.pl

https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/ustawa_z_dnia_4_pazdziernika_2018_r_o_pracowniczych_planach_kapitalowych.pdf

Edit: 14:03.2023r.

Pojawiło się Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej w odniesieniu do pracy zdalnej i kontroli trzeźwości. Rozporządzenie dostępne TU

_________________________________________________

__________________________________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podstawie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych w Twojej sprawie. W tym celu skontaktuj się z prawnikiem. Artykuły zamieszczone na stronie są aktualne na dzień publikacji, z racji tego, że prawo często się zmienia mniej na uwadze to, że podane informacje mogą być już nieaktualne.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz