Mały ZUS plus czyli rozwiązanie dla małych przedsiębiorców

Mały ZUS plus czyli rozwiązanie dla małych przedsiębiorców, a w większości takimi są małe gabinety kosmetyczne czy fryzjerskie. 1 lutego bieżącego roku wejdą w życie zmiany dotyczące zmniejszenia składek do ZUS dla przedsiębiorców, którzy spełnią określone przesłanki. Zmiany dotyczą ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność, jednak nie do wszystkich. Jedynie do tych przedsiębiorców, których wskazuje się w ustawie z 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców lub innych, które wskazują przepisy szczególne. Mały Zus plus nie dotyczy natomiast osób, które korzystają z opcji “Ulga na Start” którą wskazuje art 18 ust. 1 prawa przedsiębiorców.

Istotne jest to, że z Małego ZUSu Plus będą mogli korzystać tylko ci z powyższej grupy, których roczny przychód nie przekroczył 120 000,00 zł.

W chwili obecnej ” – od 1 stycznia tego roku – obowiązuje tzw. Mały ZUS. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są proporcjonalnie do przychodu. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od początku obowiązywania ustawy chęć skorzystania z nowej ulgi zgłosiło ponad 186 tys. osób.

Przedstawiciele przedsiębiorców sugerowali jednak poszerzenie grupy beneficjentów tego rozwiązania. Zgłaszali też postulat powiązania wysokości składek z dochodem, który lepiej niż przychód odzwierciedla faktyczną sytuację finansową przedsiębiorcy.

Mały ZUS Plus obniży składki tym, którzy już obecnie korzystają z Małego ZUS-u, a także poszerzy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki.”

Ministerstwo wskazuje jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z Małego ZUSu Plus
 • Aby skorzystać z Małego ZUS-u Plus, oprócz spełnienia kryterium przychodowego, tj. nieprzekroczenia rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł, trzeba będzie również prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
 • Poza tym z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.
 • Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Nie będzie to więc wymagać wypełniania żadnych dodatkowych nowych formularzy ani druków.
 • Oprócz tego obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Chodzi o to, by przedsiębiorcy mieli szansę na uzbieranie stażu niezbędnego do otrzymania emerytury.
 • Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Celem jest to, aby zapobiegać zjawisku „wypychania” pracowników z etatu na samozatrudnienie.
 • Co do zasady, chęć korzystania z Małego ZUS-u Plus będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji, a w kolejnych latach do końca stycznia.
 • Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS Plus.

Ministerstwo przedsiębiorczości opublikowało spis istotnych kwestii ułatwiających zrozumienie Małego ZUSu Plus

1. Nie korzystałeś z Małego ZUS w 2019, ale spełniłeś warunki, które obowiązują w styczniu 2020:

 • Co musisz zrobić? Wyrejestruj się z ubezpieczenia. Użyj formularza ZUS ZWUA). Zgłoś się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS. Użyj formularza ZUS ZUA albo ZUS ZZA – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Jak się zgłosić? Zgłoś się przez CEIDG. Zobacz jak to zrobić. Dokumenty możesz złożyć również bezpośrednio do ZUS.
 • Do kiedy się zgłosić? Do 8 stycznia 2020 r.

2. Nie korzystałeś z Małego ZUS do 31 stycznia 2020 i spełniasz nowe zasady – Mały ZUS Plus:

 • Co musisz zrobić? Wyrejestruj się z ubezpieczenia. Użyj formularza ZUS ZWUA). Zgłoś się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS Plus. Użyj formularza ZUS ZUA  albo ZUS ZZA  – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Jak się zgłosić? Zgłoś się przez CEIDGZobacz jak to zrobić. Dokumenty możesz złożyć również bezpośrednio do ZUS.
 • Do kiedy się zgłosić? Do 29  lutego 2020 r.

3. Korzystasz z Małego ZUS w styczniu 2020, ponieważ zgłosiłeś się w 2019:

Przechodzisz do Małego ZUS Plus. Nie składasz wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

 • Co musisz zrobić? Przekaż w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informację o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek.
 • Do kiedy? W terminie składania imiennego raportu miesięcznego albo w deklaracji rozliczeniowej, składanych za luty 2020 r.

4. Korzystasz z Małego ZUS w styczniu 2020, ponieważ zapisałeś się do 8 stycznia 2020:

Przechodzisz do Małego ZUS Plus. Nie składasz wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

 • Co musisz zrobić? Przekaż w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informację:
  • o zastosowanych formach opodatkowania w 2019 r.,
  • o rocznym przychodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej i rocznym dochodzie z tej działalności uzyskanych w 2019 r.,
  • o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalonej na 2020 r.
 • Do kiedy? W terminie składania imiennego raportu miesięcznego albo w deklaracji rozliczeniowej, składanych za luty 2020 r.

Pamiętaj! Niezależnie od obowiązku wskazanego w pkt 3 i 4, jeżeli korzystasz na koniec stycznia 2020 r. z Małego ZUS, musisz przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informację  o rocznym przychodzie  z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Obowiązek ten realizujesz w terminie składania deklaracji za styczeń 2020.

5. Zaczynasz prowadzić działalność lub wznawiasz działalność w 2020:

 • Co musisz zrobić? Zgłoś się do ubezpieczenia z kodem dla Małego ZUS Plus. Użyj formularza ZUS ZUA  albo ZUS ZZA – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Jak się zgłosić? Zgłoś się przez CEIDG. Zobacz jak to zrobić. Dokumenty możesz złożyć również bezpośrednio do ZUS.
 • Do kiedy się zgłosić? W ciągu 7 dni od pierwszego dnia prowadzenia lub wznowienia działalności.

6. Zacząłeś spełniać warunki Małego ZUS Plus w 2020 (np. skończyłeś okres „preferencyjne składki” w trakcie roku):

 • Co musisz zrobić? Wyrejestruj się z ubezpieczenia. Możesz to zrobić na formularzu ZUS ZWUA). Zgłoś się do ubezpieczenia z kodem dla Małego ZUS Plus. Użyj formularza ZUS ZUA  albo ZUS ZZA  – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Jak się zgłosić? Zgłoś się przez CEIDG.  Zobacz jak to zrobić. Dokumenty możesz złożyć również bezpośrednio do ZUS.
 • Do kiedy się zgłosić? W ciągu 7 dni od pierwszego dnia, w którym zacząłeś spełniać warunki.

Uwaga! Kody dla Małego ZUS lub Małego ZUS Plus, które poddajesz na formularzach ZUS ZUA lub ZUS ZZA, to:

 • 05 90 (jeśli nie masz ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy),
 • 05 92 (jeśli masz ustalone prawo do renty).

Jak liczyć limit przychodów?

Limit przychodów z działalności gospodarczej w 2019 r. prowadzonej przez cały ten rok, nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą przez część 2019 r. (np. zawiesiłeś działalność, albo zamknąłeś ją i ponownie rozpocząłeś), limit, którego nie może przekroczyć przychód z tej działalności, jest odpowiednio niższy. Przy obliczaniu progu przychodu musisz zastosować proporcję.

Jak obliczyć limit przychodów w proporcji do czasu prowadzenia działalności (rozpoczęcie, zakończenie lub zawieszenie prowadzenia działalności):

 1. Podziel kwotę 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym
 2. Pomnóż wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadziłeś działalność
  w poprzednim roku kalendarzowym.
 3. Wynik równy lub wyższy niż 0,5 grosza zaokrąglij w górę, niższy niż 0,5 grosza – w dół.
  Jeśli np. prowadziłeś działalność tylko przez 250 dni, to za 2019 r. limit wyniesie
  82 191,78 zł (120000 zł / 365 dni x 250 dni).
 4. Twój przychód z działalności gospodarczej porównaj do ustalonego limitu.
  Jeśli osiągnięty przez ciebie przychód nie przekracza tego limitu, to możesz korzystać
  z Małego ZUS Plus

Jak ustalić podstawę do składek?

Najpierw oblicz przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok – podziel roczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie pomnóż przez 30. Wynik zaokrąglij do pełnych groszy:

 • w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza,
 • w dół, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza.

Ważne! Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonego oraz osób z nim współpracujących zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym powiększa się o kwoty tych składek zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Teraz ustal podstawę składki: pomnóż przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy:

 • w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza,
 • w dół, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza.

Porównaj otrzymany wynik z 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Twoja najniższa podstawa składki musi mieścić się między tymi 2 wartościami:

 • nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku,
 • nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Jeśli otrzymałeś niższy wynik niż 30% minimalnego wynagrodzenia, obowiązuje cię najniższa podstawa wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia

Konsekwencje niższych składek ZUS

Tak jak inne ulgi w opłacaniu składek, Mały ZUS Plus jest dobrowolny. Jeśli chcesz opłacać wyższe składki (i mieć wyższe świadczenia), możesz to zrobić deklarując wyższą podstawę wymiaru niż najniższa podstawa obliczona na podstawie dochodu.

Możesz również nie korzystać z Małego ZUS Plus lub zrezygnować z niego w trakcie roku. Za miesiąc, w którym zrezygnujesz z ulgi oraz pozostałe miesiące do końca roku, płacisz składki na ubezpieczenia społeczne według standardowych zasad (tzw. pełny ZUS).

Twoja decyzja o skorzystaniu z Małego ZUS Plus będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które ci przysługują (chorobowe, rentowe, emerytalne). Te świadczenia są obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. Jeśli będziesz wpłacać niższe składki, otrzymasz też niższe świadczenia.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.
Ważne! Do okresu 36 miesięcy wliczasz Mały ZUS z 2019 r. (o ile z niego korzystałeś).

Przykład: Przedsiębiorca, który w 2019 r. przez 12 miesięcy korzystał z Małego ZUS, w ciągu następnych 48 miesięcy będzie mógł z niego korzystać przez maksymalnie 24 miesiące.

Podstawa prawna i źródło:

Art. 18c ust. 1 – 12, art. 36 ust. 14  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Art. 1, art. 4, art. 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Biznes.gov.pl

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz