Odpowiedzialność karna kosmetyczki/kosmetologa za wykonanie zabiegu?

Opinie na jakie trafiam w social mediach, że z racji braku ustawy regulującej zawód kosmetologa czy kosmetyczki nie ma przepisów regulujących odpowiedzialność za wykonywane zabiegi jest nie tylko opinią wprowadzająca w błąd, ale nie będzie nadużyciem z mojej strony, jeżeli napiszę, że takie opinie wprowadzają w błąd i szkodzą innym. Fakt, że nie ma ustawy, która wprost reguluje pewne zagadnienia do danej grupy zawodowej, nie oznacza, że nie ma przepisów, które można wykorzystać w stosunku do danej osoby/podmiotu, który świadczy takie usługi, a który doprowadził do szkód.

Dziś wskazanie kilku przepisów z zakresu prawa karnego, które mogą mieć zastosowanie do osób wykonujących usługi kosmetyczne.

Usługi kosmetyczne bez względu jakie by one nie były mogą powodować szkody oraz inne istotne kwestie jak chociażby niezdolność do pracy na skutek oszpecenia twarzy, pobyt w szpitalu, konieczność leczenia itd. Nie zawsze wystarczy prawo cywilne i kwestia odszkodowania czy zadośćuczynienia. Czasami poszkodowany klient, kiedy doznał istotnego, ciężkiego uszczerbku będzie chciał większej sprawiedliwości.

Jakiś czas temu wspominałam w jednym z moich wpisów na temat przystąpienia prokuratora do sprawy, który można przeczytać TU

 Dzisiaj wskażę 4 przepisy prawa karnego, które warto mieć na uwadze.

Artykuł 156 kodeksu karnego: § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Artykuł 157 kodeksu karnego: Art.  157. §  1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. §  2.  Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. §  3.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. §  4.  Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą. §  5.  Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek.

Artykuł 217 kodeksu karnego: § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. § 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Artykuł 192 kodeksu karnego: § 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Oczywiście mogą wchodzić w grę również inne przepisy karne ustaw szczególnych.

Poszkodowany klient, może dodatkowo:

  • zawiadomić organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • Jeżeli są stosowane produkty lecznicze, które są zastrzeżone wyłącznie dla lekarzy – pokrzywdzony może złożyć zawiadomienie do organów nadzoru, m.in Głównego Inspektora Farmaceutycznego i prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o tym, że nabywane i stosowane są produkty lecznicze i wyroby medyczne przez osoby nieuprawnione.

Oczywiście, każda sprawa jest inna i każdą sprawę należy dokładnie przeanalizować, czy zostały naruszone przepisy prawa karnego. Zgłoszenie przestępstwa, które nie miało miejsca może wiązać się z konsekwencjami dlatego też zalecany jest wcześniejszy kontakt z adwokatem lub radcą prawnym w tym zakresie, aby zweryfikować czy sprawa jest na tyle istotna, że mogą mieć zastosowanie przepisy prawa karnego.

_________________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną ani poradą prawną. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podsatwie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych w Twojej sprawie. W tym celu skontaktuj się z prawnikiem. Artykuły zamieszczone na stronie są aktualne na dzień publikacji, z racji tego, że prawo często się zmienia mniej na uwadze to, że podane informacje mogą być już nieaktualne.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz