Indywidualne rachunki podatkowe do wpłat od stycznia 2020 roku

od 1 stycznia czekają podatników i płatników spore zmiany w prawie podatkowym. Zmiany dotyczą opłat względem urzędu skarbowego. Do tej pory każdy urząd miał swoje rachunki bankowe uwzględniające rodzaj zobowiązania podatkowego np. Wpłaty z tytułu podatku dochodowego, VAT itd.  Od 1 styczni 2020 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa ta w sposób znaczący zmienia zasady funkcjonowania wpłat do urzedów skarbowych, albowiem każda osoba, która jest płatnikiem, podatnikiem będzie posiadała swój własny indywidualny rachunek podatkowy.  Rachunek ten będzie prowadzony przez NBP. Co istotne, rachunek ten inaczej niż wcześniej będzie służył do wpłat kilku zobowiązań podatkowych a są nimi: PIT, CIT i VAT oraz do nieopodatkowanych należności budżetowych a dokładniej :

  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku od towarów i usług oraz
  • niepodatkowych należności budżetowych (należności te wymienia art. 60 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), m.in w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe (zob. art. 60 pkt 6a ustawy o finansach publicznych).

Z czym wiąże się taka zmiana?

Zmiana ta wiąże się z tym, iż np. Pracodawcy, którzy są płatnikami powinni od 1 stycznia 2020 roku zapłacić podatki związane z PIT, CIT i VAT tylko i wyłącznie na indywidualne rachunki podatkowe. 

W ustawi oe z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. Z 2019r. Poz 900.924,1018 i 1495) wprowadza się następujące zmiany: 

Po art. 61a dodaje się art. 61b w brzmieniu:

Art. 61b § 1 Wpłata podatu dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz nieopodatkowanych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzedu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy)

§2 Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego  i zawiera sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku, identyfikator podatkowy. 

§3 numer indywidualnego rachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów  publicznych lub w urzędzie skarbowym. 

W art. 62§1 otrzymuje brzmienie::

“§ 1. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.”;

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz