Opodatkowanie prowizyjnej sprzedaży kosmetyków w ramach MLM w ramach działalności nierejestrowanej

Nie od dziś wiadomo, że MLM opiera się na budowaniu wielopoziomowej sieci kontaktów i zarabianiu na prowizji od sprzedaży produktów, które sprawdzone przez sprzedawcę polecane są klientom i ich znajomym. Osiągnięte wynagrodzenie prowizyjne podlega opodatkowaniu w zależności od statusu podatnika.

MLM a działalność nierejestrowana

Działanie w ramach MLM spełnia przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej. Za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.  

Ustawodawca daje szansę na rozpoczęcie biznesu na próbę bez konieczności spełnienia wielu wymogów formalnych w ramach działalności na próbę (w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, działalność niewidencjonowana nie stanowi działalności gospodarczej).

Art. 5. 1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

2. Osoba wykonująca działalność, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

3. Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.

6. Przez przychód należny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.”

Jednym z warunków prowadzenia działalności nierejestrowanej jest nieprzekroczenie określnego limitu przychodów oraz spełnienie warunków wskazanych we wskazany powyżej artykule 5 tejże ustawy. Działalność bez rejestracji można prowadzić do czasu, gdy miesięczny przychód należny z takiej działalności nie przekroczy kwoty 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit liczony jest dla każdego miesiąca odrębnie. Od momentu przekroczenia limitu w ciągu 7 dni należy dokonać zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG, jak stanowi art. 5 ust. 3 w zw. z ust. 4 p.p.)

Uwzględniając wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023 limit przychodów w działalności nierejestrowanej wynosi od 1 stycznia do 30 czerwca maksymalnie 1745 zł.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo przedsiębiorców od 1 lipca 2023 limit dla działalności nierejestrowanej wynosić będzie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 14 ustawy z dnia 26.1.2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, Dz.U 2023, poz. 803). Kwota przychodu w działalności nierejestrowanej wzrośnie  od lipca 2023 do 2 700 zł.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej – obowiązki podatkowe

Prowadząc prostą ewidencję osiąganych przychodów w zeszycie lub excelu zadbasz by limit przychodów nie został przekroczony (wystarczy odnotować osiągnięty przychód dzienny i sumę przychodów w danym miesiącu).

W ramach biznesu na próbę można ponosić wydatki, np. dojazdu do klienta, uczestnictwa w szkoleniach, zakupu towarów do dalszej sprzedaży. Warto zadbać by były to faktury imienne, paragony z NIP, inne dokumenty potwierdzające ich poniesienie, np. przelewy bankowe.

W celu rozliczenia się z organem podatkowym konieczne jest wykazanie osiągniętego dochodu w zeznaniu rocznym, składanym na formularzu PIT-36 w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku. W PIT-36 wykazuje się (wraz z innymi dochodami osobistymi) osiągnięte przychody i koszty w rubryce „9. Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy”. Wysokość podatku dochodowego ustalana jest na podstawie zeznania rocznego i podlega wpłacie do upływu terminu złożenia zeznania rocznego, w trakcie roku nie dokonuje się wpłaty zaliczek na podatek dochodowy.   

Obowiązki w VAT

Podmioty, których przychody w ciągu roku nie przekroczyły kwoty 200 tys. zł, są podmiotowo zwolnione z podatku VAT. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w trakcie roku, limit ten obliczają proporcjonalnie. W rezultacie osoby rozpoczynające prowadzenie działalności na próbę w ostatnich dniach roku powinny zachować wzmożoną czujność w zakresie konieczności rejestracji dla celów VAT.

Należy zauważyć, iż w określonych sytuacjach brak jest możliwości skorzystania ze zwolnienia w VAT od pierwszej wykonanej transakcji. Wyłączenie takie dotyczy sprzedających za pośrednictwem Internetu preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1) –  tożsamo art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od towarów i usług oraz interpretacja indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.251.2022.2.LK. Sprzedaż kosmetyków przez internet spowoduje obowiązek złożenia formularza rejestracyjnego VAT-R i rozliczania podatku VAT.

Kasa fiskalna

Wymóg posiadania kasy rejestrującej dotyczy podatników, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej  i rolników ryczałtowych. Obowiązek posiadania kasy dotyczyć może również podatników zwolnionych.

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej dotyczy sprzedaży na rzecz osób fizycznych możliwe jest jeżeli nie przekroczyła w trakcie roku w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień). Niezależnie od limitu brak jest obowiązku posiadania kasy fiskalnej gdy w sprzedaży towarów lub usług online sprzedawca otrzyma całość zapłaty na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności/towaru dotyczyła i kto dokonał zakupu.

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie ma zastosowania do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych (§ 4 ust. 2  lit. f rozporządzenia w sprawie zwolnień).

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1 ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców

art. 20 ust. 1ba ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) ustawy z 11.3.2004 o podatku od towarów i usług

§ 3 ust. 1, § 4 ust. 2  lit. f rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

_____________________________________________________

Podana powyżej treść nie jest opinią prawną, podatkową. Wszelkie decyzje powinny być podejmowane na podsatwie dokładnej analizy ryzyka oraz weryfikacji prawnej. Tylko dokładna weryfikacja stanu faktycznego Twojej sprawy umożliwia wskazanie najlepszych rozwiązań prawnych w Twojej sprawie. W tym celu skontaktuj się z prawnikiem. Artykuły zamieszczone na stronie są aktualne na dzień publikacji, z racji tego, że prawo często się zmienia mniej na uwadze to, że podane informacje mogą być już nieaktualne.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz